Close

Shri Abhay Pratap Singh

Tehsil Office Syalde

Email : sdmsyalde[at]gmail[dot]com
Designation : SDM Syalde
Phone : +05966247484