Close

LIST OF BPL FAMILIES

Blockwise List of BPL Families

LIST OF BPL FAMILIES(2014-15)
District Summary (19.5 KB)
Bhaisiyachana (231.6 KB)
Bhikiyasain (248.1 KB)
Chaukhutia (340.2 KB)
Dhauladevi (381.9 KB)
Dwarahat (307.6 KB)
Hawalbag (356.2 KB)
Lamgara (331.1 KB)
Sult (403.2 KB)
Syaldey (311.8 KB)
Takula (327.1 KB)
Tarikhet (436.3 KB)
LIST OF BPL FAMILIES(2013-14)
District Summary (19.5 KB)
Bhaisiachhana (228.3 KB)
Bhikiasain (244.1 KB)
Chaukhutia (336.9 KB)
Dhauladevi (380 KB)
Dwarahat (304.3 KB)
Hawalbag (336.6 KB)
Lamgara (332 KB)
Sult (403.2 KB)
Syaldey (307 KB)
Takula (324.9 KB)
Tarikhet (395 KB)

Contact :

Project Director,
District Rural Development Agency
Vikas Bhawan, Almora, Uttarakhand
Phone No: 05962-230142
E-Mail :- drda-alm[at]nic[dot]in