Close

Subdivision & Blocks

District has 11 Blocks

Sr. No. Blocks
1 Bhaisiachana
2 Bhikiyasain
3 Chaukhutiya
4 Dhauladevi
5 Dwarahat
6 Hawalbag
7 Lamgara
8 Sult
9 Syalde
10 Takula
11 Tarikhet