Close
Shri Nitin Singh Bhadauria DM Almora
Shri Nitin Singh Bhadauria District Magistrate
  • Binser Mahadev
    Binser Mahadev Temple, Ranikhet
  • Chitai Goludev Temple
    Chitai Goludev Temple Almora
  • Jageshwar Temple Almora
    Jai Shree Jageshwar Temple